首页 » CSS » transition-proerty 过渡样式

最后更新于 2018年04月11日
样式名称 样式类型
background-color color(颜色)
background-image only gradients(渐变)
background-position percentage, length(百分比,长度值)
border-bottom-color color
border-bottom-width length
border-color color
border-left-color color
border-left-width length
border-right-color color
border-right-width length
border-spacing length
border-top-color color
border-top-width length
border-width length
bottom length, percentage
color color
crop rectangle
font-size length, percentage
font-weight number
grid-* various
height length, percentage
left length, percentage
letter-spacing length
line-height number, length, percentage
margin-bottom length
margin-left length
margin-right length
margin-top length
max-height length, percentage
max-width length, percentage
min-height length, percentage
min-width length, percentage
opacity number
outline-color color
outline-offset integer
outline-width length
padding-bottom length
padding-left length
padding-right length
padding-top length
right length, percentage
text-indent length, percentage
text-shadow shadow
top length, percentage
vertical-align keywords, length, percentage
visibility visibility
width length, percentage
word-spacing length, percentage
z-index integer
zoom number
  • weixiao kaixin tushetou jingkong deyi fanu liezui liuhan daku ganga bishi nanguo lihai qian yiwen numu tu yi haixiu se fadai minyan hehe henkaixin huaji biyiyan kuanghan maimeng shui xiaku penqi zhangzui pen aini ye niu laji ok chigua renshi kongbu shuai xiaoxiese touxiao huaixiao jingnu chihuai kaisang xiaoku koubi zhuangbi lianhong kanbujian shafa zhijing xiangjiao dabian yaowan redjing lazhu rizhi duocang chixigua hejiu xixi xiaopen goukun xiaobuchu shenme wusuowei guancha lajing chouyan xiaochi bie zhadanzui zhadanxiao