0%

vue.js项目实战第二章的错误

发布于 / 分类: vue 项目实战 / 暂无评论 / 阅读量 163

最后更新于 2019年11月26日

在3.出牌的时候,书上只是给hand组件中的card组件元素绑定了自定义的play事件,然后触发hand的methods中的handlePlay方法,并将当前card作为参数传入。但是他没有讲这个play方法触发。

只是讲点击卡牌是可以触发这个自定义的play事件,而且他的css里面设置了pointer-events: none;导致这个事件没法触发到,况且本身不讲怎么触发play也无法进行下一步。

简单的解决办法就是在card组件的methods中写一个自定的方法,然后在里面使用$emit触发play事件,然后css设置.hand{pointer-events: all;}就可以了,然后效果搞定。

margin负值拉伸元素 vant组件库SwipeCell增加点击不触发功能
  • 滑动验证
    »
  • weixiao kaixin tushetou jingkong deyi fanu liezui liuhan daku ganga bishi nanguo lihai qian yiwen numu tu yi haixiu se fadai minyan hehe henkaixin huaji biyiyan kuanghan maimeng shui xiaku penqi zhangzui pen aini ye niu laji ok chigua renshi kongbu shuai xiaoxiese touxiao huaixiao jingnu chihuai kaisang xiaoku koubi zhuangbi lianhong kanbujian shafa zhijing xiangjiao dabian yaowan redjing lazhu rizhi duocang chixigua hejiu xixi xiaopen goukun xiaobuchu shenme wusuowei guancha lajing chouyan xiaochi bie zhadanzui zhadanxiao