0%

CSS的简写形式合集

发布于 / 分类: CSS / 暂无评论 / 阅读量 942

最后更新于 2018年04月11日

注:| 符号为空格!

font:italic(font-style:字体倾斜样式)|small-caps(font-variant:小型大写字母)|bold(font-weight:字体粗细)|12px(font-size:字体大小)/1.5em(line-height:行高)|arial,verdana(font-family:字体);

例:

完整写法:font:italic small-caps bold 12px/1.5em arial,verdana;

简单写法:font: 12px arial,verdana; [字体大小必须在前面!]

简写形式必须要有font-size和font-family两个属性,其他的可以不写,他们会自动使用默认值,且font-size和line-height同时存在的时候用“/”分隔开!


background: #333(background-color:背景颜色)|url(XXX.JPG)[background-image:背景图片]|no-repeat(background-repeat:重复图像)|fixed(background-attachment:图片是否固定)|0(background-position:图片的位置)/contain(background-size:图片大小)|border-box(background-origin:图片延伸到的范围)|border-box(background-clip:背景图片裁剪的范围);

完整写法:background: #333 url(xxx.jpg) no-repeat fixed 0/contain border-box border-box;

简单写法:

  1. background: #333 url(xxx.jpg) no-repeat fixed 0/cover;
  2. background: #333 url(xxx.jpg) no-repeat;

在设置背景图片位置和大小的时候,中间用“/”符号隔开!


animation:XXX(animation-name:动画名称)|.3s(animation-duration:动画的完成时间)|ease-out(animation-timing-function:动画的缓动效果,和transform的transition一样!)|1s(animation-delay:动画延时开始的时间)|infinite(animation-iteration-count:设置动画的循环次数,直接写次数或者infinite无限次)|alternate(animation-direction:是否应该轮流反向播放动画);

完整写法:animation: xxx .3s ease-in 0s 5 normal;

简单写法:animation: xxx .3s;

这次把主题升级了下,然后哭着改完CSS(多列布局属性) 弹性布局flexbox
  • 滑动验证
    »
  • weixiao kaixin tushetou jingkong deyi fanu liezui liuhan daku ganga bishi nanguo lihai qian yiwen numu tu yi haixiu se fadai minyan hehe henkaixin huaji biyiyan kuanghan maimeng shui xiaku penqi zhangzui pen aini ye niu laji ok chigua renshi kongbu shuai xiaoxiese touxiao huaixiao jingnu chihuai kaisang xiaoku koubi zhuangbi lianhong kanbujian shafa zhijing xiangjiao dabian yaowan redjing lazhu rizhi duocang chixigua hejiu xixi xiaopen goukun xiaobuchu shenme wusuowei guancha lajing chouyan xiaochi bie zhadanzui zhadanxiao